۰

اسباب کشی بزرگان

با کهکشان هماهنگ شویم

asbab-bijan-604x426

اسباب کشی بزرگان

از خانه  کهنه  به  خانه  نو

با کهکشان هماهنگ شویم

از کهنه پیاده و سوار نو شویم

سیارات در خانه نو

*

ستاره شناس : بیژن آسترولوگ

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin