۰

پاکسازی عواطف

اشو

*

در مدیتیشن، پاک سازی عواطف مفیدتر از پاکسازی بدن و ذهن است.

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس:

facebook.com

از صفحه

Basils Mpilias

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin