۰

هیچ‌کس باش

موجی   Mooji

mooji

هیچ‌کس باش .
وقتی که کسی باشی , آن‌قدر مسئولیت هست
که حتی خویشتن بودن کلی عذاب می‌شود .
وقتی که هیچ‌کس هستی , از هر تله ای می گریزی .
فوراً آزادی هست ! 

موجی   Mooji

از صفحه  وحدت وجود در فیسبوک

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin