۰

همه چیز گذراست

موجی  Mooji

mooji2

همه چیز گذراست به جز عشق و حضور خداوند .
شناختن این در درون قلبت
حیات ابدی , آزادی و سرور است .

موجی

از صفحه  وحدت وجود در فیسبوک

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin