۰

مراکز قدرت بدن

فقط ستاره تولد شما, مرکز قدرت شما نیست.

ستاره شناسی و طرح از بیژن آسترولوگ.

*

تو نمونه کهکشان هستی‌
من تمام قدرت خود را به تو بخشیدم
****************
مراکز قدرت شما
وقتی‌ دچار آسیب میشوند که
” حوادث شما را به خود میگیرنند ”
*****************
فقط ستاره تولد شما
مرکز قدرت شما نیست
با قرار گرفتن ۱۱ سیاره
در ستاره‌های مختلف
توانایی و شخصیت شما آشکار میشود

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin