۰

مد ی تیشن کندالینی اشو

بهترین زمان این مدی تیشن ,

عصرها بعد از پایان کار است

اشو

Osho Kundalini Meditation

osho.com

این مدیتیشن را  با  موزیک   Osho Kundalini Meditation

انجام بدهید

مرحله اول: ۱۵ دقیقه

بدن خود را شل کنید و کل آن را تکان دهید و بلرزانید و جریان انرژی را که از پاها به طرف بالا در حرکت است حس کنید. همه چیز را رها کنید و تبدیل به لرزیدن شوید. چشمان خود را می توانید باز یا بسته نگاه دارید.

مرحله دوم: ۱۵ دقیقه

به هر شکل که دوست دارید برقصید و اجازه دهید بدن تان هر طور که می خواهد حرکت کند. می توانید چشمها  را باز یا بسته نگاه دارید.

مرحله سوم: ۱۵ دقیقه

چشمها  را ببندید و در حالت نشسته یا ایستاده بی حرکت بمانید. هر آنچه را که در بیرون و درونتان می گذرد مشاهده و نظاره کنید.

مرحله چهارم: ۱۵ دقیقه

چشمان خود رابسته نگاه دارید، دراز بکشید و بی حرکت باقی بمانید.

osho.com

برگردان از  راگو

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin