۰

مدی تیشن مشاهده نفس

متد ساکن ساده ولی‌ موثر

تکنیک مدی تیشن ساکن

آیا در موقعیتی هستید که نمی‌‌توانید تکنیک‌های فعال انجام دهید؟

دو متد ساکن ساده ولی‌ موثر وجود دارد.

متد اول

۱ مشاهده نفس

مشاهده کردن نفس روشی‌ آست که آن را در هر جا  و  در هر زمان می‌‌توان انجام داد، حتا اگر فقط چند دقیقه وقت داشته باشید. شما به سادگی‌ می‌‌توانید بالا و پائین رفتن سینه یا شکم را مشاهده کنید هنگامی که نفس به درون  می‌ آید و بیرون می‌‌رود  ، یا این روش را امتحان کنید…..

Rishikesh  by Maya Blue

گام یک : مشاهده نفس دم

چشم‌ها یتان را ببندید و آغاز به مشاهده نفس کنید. ابتدا دم را مشاهده کنید، از جائی‌ که نفس  داخل سوراخ بینی می‌‌شود، درست  تا پائین ریه ها.

گام دو : مشاهده فاصله بین نفس‌ها

در پایان دم، قبل از آغاز  بازدم،  بین دو نفس‌ فاصله وجود دارد. که از ارزش عظیمی‌ برخوردار است. فاصله بین دو نفس‌ را مشاهده کنید.

گام سه : مشاهده نفس بازدم

اکنون بازدم را مشاهده کنید.

گام چهار: مشاهده فاصله بین نفس‌ها

در پایان بازدم ، دومین فاصله بین دو نفس‌ وجود دارد. فاصله بین دو نفس‌ را مشاهده کنید. این چهار گام را برای دو یا سه بار انجام بدهید – فقط گردش تنفس را مشاهده کنید، بدون انجام هیچ تغییری در آن، فقط ریتم طبیعی آن را مشاهده کنید.

گام پنج: شمارش دم

اکنون آغاز به شمارش تعداد دم ها کنید: (باز دم را نشمارید ).

شمارش ۱ ،۲ و تا ۱۰. سپس شمارش معکوس از ۱۰ تا ۱.

ممکن است گاهی‌ مشاهده نفس را فراموش کنید ‌ یا ممکن است بیشتر از ۱۰ بشمارید‌. در این صورت دوباره از ۱ آغاز کنید.

این دو چیز را باید به خاطر سپرد :

نخست : مشاهده و بخصوص مشاهده فاصله بین نفس‌ها را در بالا و پائین (دم و باز دم). درونی‌ترین هسته شما ، وجود شما ، تجربه آن فاصله است ‌،

دوم : به شمارش ادامه بدهید، ولینه بیشتر از ۱۰؛ دو باره از ۱ بشمارید، و فقط دم را بشمارید.

این چیزها به هشیاری کمک می‌‌کنند. شما باید هشیار باشید، وگر نه باز دم را خواهید ‌ شمرد، یا از۱۰ بیشتر خواهید ‌ شمرد.

اگر از این مدی تیشن لذت می‌‌برید، ادامه بد هید. که آن از ارزش عظیمی‌ برخوردار است.”

اشو

osho.com

برگردان از راماجی

*
*
*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin