۰

مدی تیشن در طبیعت

موزیکی برای آرامش و مدی تیشن

Meditation in a Pine Forest near the sea

بار اول :گوش کنید و به ویدیو نگاه کنید

بار دوم: با چشمان بسته به موزیک گوش کنید ،

و پس از پایان موزیک چند دقیقه در سکوت بنشینید

*

*

منبع عکس

facebook

از صفحه

BUDDHA-BLESS

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin