۰

فنگ شویی

فنگ شویی به معنی  باد-آب است.

استاد شهروز محبی

*

Feng Shui

فنگ شویی به معنی  باد- آب است.

دانش دکوراسیون داخلی سنتی چین باستان و دانش انتخاب محیطی مناسب برای زندگی  بر اساس گردش انرژی” چی” در محل و تعادل عناصر می باشد که برگرفته از تعالیم کنفسیوس و بنیانگذار آن به صورت کلاسیک مائوتزو میباشد که البته ریشه آن به حدود چهارهزار سال قبل باز میگردد.

و نتیجه این تعادل و هماهنگی بهره مندی ساکنین از انرژی خوب و سازنده در محیط کار و زندگی می باشد. فنگ شویی دانشی است الهام گرفته از طبیعت و منطق آن شهودی است. در نگرش این دانش کهن همه چیز در اطراف ما از پنج عنصر تشکیل شده و دارای انرژی مثبت یا منفی میباشند.

این پنج عنصر که عبارتند از:

آب – چوب – آتش – زمین – فلز

تقابل آن ها با هم که چرخه ها را میسازند که یکی از ارکان طب چینی و سوزنی هم میباشد. این چرخه ها عبارتند از:  – چرخه مولد     – چرخه مخرب      – چرخه فرسایشی

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin