۰

طریق عشق

طریقی که به خود عشق می ورزی طریقی است که …

آماجی

” طریقی که به خود عشق می ورزی طریقی است که به دیگر آفریده ها نیز عشق
می ورزی . وقتی که یاد بگیری به دیگران بی قید و شرط عشق بورزی , در آغازِ طریق روشن شدگی هستی.”

آماجی

“وحدت وجود”

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin