۰

زندگی پس از مرگ

اشو ،  بودای معاصر

The real question is not whether life exists after death

question is whether you are alive before dea

Osho

*

پرسش اصلی این نیست که آیا زندگی پس از مرگ هست

پرسش این است که آیا شما پیش از مردن  زنده هستید

اشو ،  بودای معاصر

*

برگردان از راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin