۰

زندگی های گذشته

تناسخ, گهی زن گهی مرد، گهی سیاه گهی سفید یا زرد، گهی غربی گهی شرقی

shiva-shakti2

زندگی گذشته REINCARNATION, past life

بوداییان و هندوها می گویند که در زندگی های گذشته خویش بارها آمده و رفته اند، گهی زن گهی مرد، گهی سیاه گهی سفید یا زرد، گهی غربی گهی شرقی.
روح انسان پس از مرگ به زندگی ادامه میدهد و سالیانی بعد- از چند سال تا بیشتر از هزار سال – از راه زایش دوباره به این جهان بازمی گردد و بر پایه قانون کارما ، کسانى که در زندگى گذشته نیکوکار بوده، زندگى شیرین، و تبهکاران پیشین نیز زندگى ناگوارى خواهند داشت. انسان همواره در چرخه ى تناسخ و زایش هاى مکرر در جهان پررنج و درد گرفتار است و تنها راه رهایى انسان از این چرخه ى مرگ و زایش، پیوستن به نیروانا است، با پاک کردن کارما از راه نیکو زیستن و نایل شدن به اشراق.
در این روی دیگر بازگشتی به جسم جدید نخواهد بود و دور زایش و مرگ به پایان میرسد .

راگو

*

منبع عکس:

shiva-shakti2.jpg

http://anordinaryblog.files.wordpress.com/2008/06/shiva-shakti.jpg

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin