۰

ریکی چیست

انرژی حیاتی کیهانی

Reiki-Mikao-Usui

 

Reiki ریکی یک واژه ژاپنی است و معنای آن انرژی حیاتی کیهانی میباشد. ریکی گونه‌ای از انرژی درمانی است که در آن انرژی شفا بخش از راه دست‌های کسی که انرژیش با انرژی حیاتی کیهانی همسو شده‌است به بدن شخص گیرنده انرژی منتقل می‌شود. همسویی ریکی به واسطه استاد به شاگرد می‌رسد.

در آغاز قرن بیستم عارف ژاپنی  میکائو اوسوئی  Mikao Usui

در هنگام مدی تیشن به معرفت ریکی نایل شد. و سپس آنرا به

گونه ی متدیک بهمراه نماد های انرژی درمانی به شاگردانش آموخت.
۵ اصل روحی ریکی بر این پایه اند:
تنها امروز نگران نباش .
تنها امروز خشمگین نباش.

تنها امروز عشق و احترام را به هر موجود زنده ابراز کن.

والدین و معلمان وبزرگانت را ارجمند بشمار.
معاشت را شرافتمندانه برآورده کن و شکرگزار باش.

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin