۰

در آغوش هم

او هم تو را در آغوش می گیرد

Copy-of-worldisround-com

هنگامی که درختی را در آغوش می گیری

او هم تو را در آغوش می گیرد

*

منبع عکس

worldisround.com/photos/28/475/534_o.jpg

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin