۰

جیبریش

جیبریش و رها کردن  Gibberish & Let Go

مرحله اول: جیبریش


در حالی که روی زمین نشسته اید، چشمان خود را ببندید و آواها و کلماتی بی معنی بر زبان آورید

– مهم نیست چه باشد، فقط لازم است بی معنا باشند.

انگار به زبانی انسانی که هیچ آشنایی با آن ندارید سخن می گویید.

این گفتگویی بی معنی است! اجازه دهید که آنچه در درونتان نیاز به ابراز دارد، به زبان آورده شود.

آنها را بیرون بریزید. ذهن وابسته به “معنا” است و در جیبریش، تمام بدن درگیر می شود

– دستها، صورت، تارهای صوتی – درست مانند هر گفتگوی زنده دیگری،

فقط “معنا” غایب است. این عمل به شکستن عادت گفتگوی درونی کمک می کند.

مرحله دوم: رفتن به درون


پس از چند دقیقه، جیبریش با صدای طبل به پایان می رسد.

سپس صدای اشو شنونده را به فضای

سکوت، سکون و آسایشی عمیق راهنمایی می کند.

مرحله سوم: رها کردن


با صدای دیگر طبل، بی آن که تغییری در وضعیت بدنی خود دهید،

اجازه دهید “مثل یک کیسه برنج” روی زمین بیفتید،

و در این حالت درازکش و کامل بی حرکت و آرام،

برای رسیدن به سکون و خاموشی خیلی عمیقتر راهنمایی خواهید شد.

مرحله چهارم: بازگشت


با آخرین ضربه ی طبل،

صدای اشو ما را راهنمایی می کند تا بنشینیم و همچنین یادآوری می کند

که این تجربه ی نظاره گری را وارد همه ی فعالیتهای روزمره زندگی مان کنیم.

“هر شب، این چند لحظه، از ارزشمندترین لحظات زندگی تان هستند

و وقتی این تعداد بودای زنده در اینجا گردهم می آیند،

این مکان مهمترین جا در جهان هستی می شود.

چرا که در هیچ کجای جهان این تعداد مردم با هم مد یتیشن  نمی کنند

– تا به این اندازه به عمقِ وجودشان فرو نمی روند تا بتوانند

سرچشمهً اصلی زندگی، ابدیت و بیمرگی را بیابند.”

اشو

برگردان از راگو

osho.com

*

منبع عکس ها

osho.com

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin