۰

جشن مرگ

جشن مرگ, سانیاس اشو , سوآمی مورتی, هندوستان

 

 

مرگ یک پایان نیست مرگ آغاز دیگری است

و این آغاز جدید جشن گرفته میشود و بدن را می سوزانند.

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin