۰

دگرگونی نمی تواند تحمیل شود

اشو

Osho-Wallpapersby-Amrit-Vismay-038_n

دگرگونی نمی تواند تحمیل شود

بلکه باید از درونی ترین بخش وجودین فرد بیرون بیاید

اشو

*

برگردان از راگو

*

منبع عکس:

facebook.com

Osho Wallpapers 38 – By Amrit Vismay

*

ترکیب عکس و نوشته از راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin