۰

گم شدم / راگو

یک شعر هایکو

Prem-Govinda

لب رودخانه

بر تخته سنگی نشسته گم شدم

شاید رود ، شاید تخته  سنگی شده ام

راگو

*

منبع  عکس:

facebook.com

by Prem Govinda1.jpg

ترکیب  عکس و شعر از راگو

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin