۰

ایران سرزمین ستاره اردیبهشت

از آسمان ستاره ها به زمین میایند

by-BijanAstrolog1

بیژن آسترولوگ  by BijanAstrolog1.jpg

*

ایران سرزمین ستاره اردیبهشت

از آسمان ستاره ها به زمین میایند

از سرزمین ستاره ها زاده میشوند:

سعدی ، شیخ بهایی ، فردوسی ، عمرخیام

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin