۰

استاد بیژن شفیعی نوری

استاد بیژن آسترولوگ.

Bijan Shafiei Noori

 ستاره شناس و طراح , دوست  و همکار  ما ، بدنش را ترک کرد در تارخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ در کشور آلمان ، یادش همیشه در قلبمان زنده است.

بیژن آسترولوگ

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin