۰

از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

فروغ فرخزاد

*

پرى کوچک غمگینى
که شب از یک بوسه مى میرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

فروغ فرخزاد

*

طرح  از بیژن

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin