۰

از نو فلکی دگر

خیام

by-Bijan-falak-604x426

آیا انسان میتواند فلکی نو برای “دل” خودش بسازد ؟

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان

برداشتمی من این فلک را ز میان

از نو فلکی دگر چنان ساختمی

کازاده بکام دل رسیدی آسان

خیام

*

طرح از بیژن آسترولوگ

*

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin